تــــــــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ !

تــــــــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ !

                         ﺣـــــــﺎﻻ ﻛــــﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﻣﻴــــﺸﻮﻯ

ﺑــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﮕﻮﻳـــــــﻢ !
 
ﻛـﻪ ﺭﻭﺯﻫــــــﺎﻯ ﮔـــــــــﺮﻣــــــــــﺖ
 
ســــــــرد گذشــــــــت .
/ 2 نظر / 20 بازدید
وحید53

ای خزان دیر آمدی تا در بهاران سوختم)) کوشا

هاشم

پس گرمی دلهاکجاست؟ . اگر خواستید معنای شفاعت واقعی رابدانید به وب من سربزنیدونظر بدهید