پست های ارسال شده در دی سال 1391

گاهی...

گـاهــی نـدانـسـتـه از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯآنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد
/ 0 نظر / 8 بازدید